روزنامه شرق نوشت که اصولگرایان سنتی توسط اصولگرایان متاخر کنار گذاشته شده‌اند.

روزنامه شرق نوشت که اصولگرایان سنتی توسط اصولگرایان متاخر کنار گذاشته شده‌اند.