در سال ۱۳۹۹ بار دیگر مدیریت مخابرات تغییر کرد. پرداخت مبلغ خواروبار بر اساس آیین نامه در سال ۹۸ و ۹۹ انجام و تا دی ماه ۱۴۰۰ هم ادامه پیدا کرد. اما در طی این سال‌ها کارت‌های ورزشی کلیه کارکنان و بازنشستگان به بهانه کرونا غیرفعال شد که هنوز هم غیرفعال اس…

در سال ۱۳۹۹ بار دیگر مدیریت مخابرات تغییر کرد. پرداخت مبلغ خواروبار بر اساس آیین نامه در سال ۹۸ و ۹۹ انجام و تا دی ماه ۱۴۰۰ هم ادامه پیدا کرد. اما در طی این سال‌ها کارت‌های ورزشی کلیه کارکنان و بازنشستگان به بهانه کرونا غیرفعال شد که هنوز هم غیرفعال است.