بازدید میدانی از پروژه های منطقه شش اسلامشهر
بازدید میدانی از پروژه های منطقه شش اسلامشهر

مدیر منطقه ۶ اسلامشهر به همراه علیرضا مهرپویان طارانی عضو شورای اسلامی شهر اسلامشهر و همچنین عسگریان رئیس سا‌زمان سیما منظر و فضاهای سبز شهری از مشکلات و پروژه های در دست اجرا بازدید و به بررسی آنها پرداختند. شهریرایها به نقل از مرکز ارتباطات شهرداری اسلامشهر احمدی مدیر منطقه ۶ اسلامشهر بهمراه علیرضا مهرپویان […]

مدیر منطقه ۶ اسلامشهر به همراه علیرضا مهرپویان طارانی عضو شورای اسلامی شهر اسلامشهر و همچنین عسگریان رئیس سا‌زمان سیما منظر و فضاهای سبز شهری از مشکلات و پروژه های در دست اجرا بازدید و به بررسی آنها پرداختند.
شهریرایها به نقل از مرکز ارتباطات شهرداری اسلامشهر احمدی مدیر منطقه ۶ اسلامشهر بهمراه علیرضا مهرپویان طارانی عضو شورای اسلامی شهر اسلامشهر و عسگریان رئیس سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری از پروژه ها در دست اقدام سطح شهر بازدید و مشکلات منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
طی این برنامه کاری از پروژه های عمرانی وفضای سبزسطح منطقه ۶ در حال اجرا شامل پارک شش ونیم هکتاری وجدولگذاری وآسفالت محله پنج تن وتجهیز کردن پارک شهرک امام خمینی (ره) مسکن مهر بازدید میدانی بعمل آمد.
مهرپویان طارانی با ابراز رضایت از روند پیشرفت پروژه ها توصیه کرد باید پروژه های شهرداری براساس زمان بندی مشخص وطبق برنامه از پیش تعریف شده در موعد مقرر به بهره برداری برسد تا از صرف هزینه های اضافی ونارضایتی شهروندان جلوگیری شود.