بازدید مسئولین استانی از مراکز توانبخشی شهرستان ملارد
بازدید مسئولین استانی از مراکز توانبخشی شهرستان ملارد

شهریاریها و به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد ، دکتر فا ئقی (معاونت مشارکتها ی مردمی واشتغال اداره کل بهزیستی استان تهران )، اسدی (معاونت توا نبخشی استان تهران ) ومرتضی قربانی (ریاست اداره)از مراکز توانبخشی سالمندان ، ذهنی واعصاب وروان تحت پوشش بهزیستی شهرستان ملارد بازدید کردند. مرتضی قربانی اذعان داشت : سالمندی […]

شهریاریها و به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد ، دکتر فا ئقی (معاونت مشارکتها ی مردمی واشتغال اداره کل بهزیستی استان تهران )، اسدی (معاونت توا نبخشی استان تهران ) ومرتضی قربانی (ریاست اداره)از مراکز توانبخشی سالمندان ، ذهنی واعصاب وروان تحت پوشش بهزیستی شهرستان ملارد بازدید کردند.

مرتضی قربانی اذعان داشت : سالمندی دوره ای بسیار حساس از زندگی هرانسان  به شمار می آید .دوره ای که فرد پس از سالها فعالیت وتلاش برای رفاه هرچه بیشتر خود وخانواده به آن پامی گذارد.

وی افزود : متاسفانه برخورد بعضی جوامع با سالمندان منصفانه نیست وغالبا به آنها به دیده قشر مصرف کننده ، غیر فعال ، وبیحاصل نگاه می کنند واین در حالی است که باید به این واقعییت توجه داشت که سالمندان قشر سازنده دیروز بوده اند واین حق مسلم آنان است که از تلاش دیروز خود ، امروز بهره مند شوند .

مرتضی قربانی در ادامه گفت :مهم ترین محورهای ارزیابی سازمان بهزیستی از مراکزشامل نقاط قوت ، نقاط ضعف ،پیشنهادها وارزیابی کلی مراکز است .

همچنین در مورد وضعیت تجهیزات وامکانات مراکز وکیفیت خدمات وبرنامه های تخصصی وکیفیت عملکرد پرسنل صحبت کرد.