رییس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب اسفراین از کارخانه لوله گستر این شهرستان بازدید کردند.

رییس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب اسفراین از کارخانه لوله گستر این شهرستان بازدید کردند.