رییس کل دادگستری استان قزوین به صورت سرزده از گشت محله محور تاکستان بازدید کرد.

رییس کل دادگستری استان قزوین به صورت سرزده از گشت محله محور تاکستان بازدید کرد.