وزیر ورزش و جوانان و رییس کمیته ملی المپیک از اردوی تیم ملی شمشیربازی بازدید کردند.

وزیر ورزش و جوانان و رییس کمیته ملی المپیک از اردوی تیم ملی شمشیربازی بازدید کردند.