رئیس سازمان زندان‌ها و شهردار تهران امروز از اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی فشافویه بازدید کردند.

رئیس سازمان زندان‌ها و شهردار تهران امروز از اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی فشافویه بازدید کردند.