سفیر صربستان و رییس دانشگاه بلگراد به همراه روسای چهار دانشکده‌ این دانشگاه از نمایشگاه پنج گنج و موزه هنرهای معاصر تهران بازدید کردند.

سفیر صربستان و رییس دانشگاه بلگراد به همراه روسای چهار دانشکده‌ این دانشگاه از نمایشگاه پنج گنج و موزه هنرهای معاصر تهران بازدید کردند.