رئیس سازمان زندان‌ها از بازدید رئیس قوه قضاییه از بندهای امنیتی ۲ الف، ۲۰۹ و ۲۴۱ خبر داد.

رئیس سازمان زندان‌ها از بازدید رئیس قوه قضاییه از بندهای امنیتی ۲ الف، ۲۰۹ و ۲۴۱ خبر داد.