رییس دیوان عالی کشور به صورت از پیش اعلام نشده از محاکم رشت، شعب کیفری یک و تجدید نظر دادگستری استان گیلان بازدید کرد.

رییس دیوان عالی کشور به صورت از پیش اعلام نشده از محاکم رشت، شعب کیفری یک و تجدید نظر دادگستری استان گیلان بازدید کرد.