شهریاریها به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد،به مناسبت روزآتش نشانی کودکان مهدهای کودک شهرستان ملاردومربیان آنهاباحضورمهندس نادری مدیرعامل آتش نشانی ،مرتضی قربانی ریاست اداره،اعظم عینی مسئول مهدهای کودک ازسازمان آتش نشانی بازدیدبعمل آوردند. دراین بازدید،کودکان باشماره تلفن ۱۲۵،تجهیزات ،خدمات آتش نشانی ونحوه صحیح آدرس دهی درهنگام مواجهه باحوادث آشناشدندوباآگاهی ازخطرات بازی باآتش ،نکات ایمنی […]

بازدیدکودکان مهدهای کودک از سازمان آتش نشانی در شهرستان ملارد‎

شهریاریها به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد،به مناسبت روزآتش نشانی کودکان مهدهای کودک شهرستان ملاردومربیان آنهاباحضورمهندس نادری مدیرعامل آتش نشانی ،مرتضی قربانی ریاست اداره،اعظم عینی مسئول مهدهای کودک ازسازمان آتش نشانی بازدیدبعمل آوردند.

دراین بازدید،کودکان باشماره تلفن ۱۲۵،تجهیزات ،خدمات آتش نشانی ونحوه صحیح آدرس دهی درهنگام مواجهه باحوادث آشناشدندوباآگاهی ازخطرات بازی باآتش ،نکات ایمنی واصول اولیه آتش نشانی ،روش های استفاده ازخاموش کننده های دستی رازیرنظر مربیان واحدآموزش سازمان آتش نشانی فراگرفتند.

شایان ذکراست که کارشناسان آموزش این سازمان بازبانی مناسب کودکان روش های ایمنی درمقابل آتش سوزی وحوادث ونکات ایمنی رابه آنها آموزش دادند.

برخوردپرازمهرومحبت آتش نشانان ورفتارصمیمی آنان باکودکان ازنکات قابل توجه دراین بازدیدبودکه دراین زمینه مربیان حاضر دربازدیدنیزبانحوه ی کارکردن باکپسولهای آتش نشانی آشناشدند .

مرتضی قربانی مراتب سپاس خودراازهمکاری واستقبال دایره آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرستان ملارداعلام کرد.

درپایان آتش نشانان عملیات اطفاءحریق رابه صورت نمادین برای کودکان اجراکرده ونوآموزان مهدهای کودک به همراه مربیان بابه نمایش گذاشتن نقاشی های خودواجرای شعروسرودمرتبط باآتش نشانی اززحمات آتش نشانان تقدیر کردند.