اردیبهشت 1401 صنایع محصولات غذایی، تامین آب و برق، انبوه سازی و سیمان به ترتیب با رشد بیشتری وارد ماه اخر بهار شدند.همزمان صنایع بانک ها، خودرو، سرمایه گذاری ها، اداره بازارهای مالی با رشدی کمتر از 2 درصد اردیبهشت ماه را به پایان رساندند.

اردیبهشت 1401 صنایع محصولات غذایی، تامین آب و برق، انبوه سازی و سیمان به ترتیب با رشد بیشتری وارد ماه اخر بهار شدند.همزمان صنایع بانک ها، خودرو، سرمایه گذاری ها، اداره بازارهای مالی با رشدی کمتر از 2 درصد اردیبهشت ماه را به پایان رساندند.