پلیس ارمنستان از بازداشت ۱۷۰ نفر درپی تظاهرات ضددولتی در ایروان پایتخت این کشور و چند شهر دیگر خبر داد.

پلیس ارمنستان از بازداشت ۱۷۰ نفر درپی تظاهرات ضددولتی در ایروان پایتخت این کشور و چند شهر دیگر خبر داد.