پلیس ویژه کنگره آمریکا از بازداشت زنی مسلح مقابل این ساختمان خبر داد که با خود اسلحه ای نیمه خودکار و سلاح های دیگر به همراه داشت.

پلیس ویژه کنگره آمریکا از بازداشت زنی مسلح مقابل این ساختمان خبر داد که با خود اسلحه ای نیمه خودکار و سلاح های دیگر به همراه داشت.