در سال ۱۹۷۹ در هنگ کنگ برای بازداشت مهاجران غیرقانونی از این بازداشتگاه استفاده می‌شده است.

در سال ۱۹۷۹ در هنگ کنگ برای بازداشت مهاجران غیرقانونی از این بازداشتگاه استفاده می‌شده است.