شبکه «فرانس ۲۴» در گزارشی به ماجرای تاثیر تحریم‌های آمریکا بر روند مبارزه با کرونا در ایران اشاره کرد، و در آن به نامه هنرمندان ایرانی در اعتراض به این تحریم‌ها پرداخت….

شبکه «فرانس ۲۴» در گزارشی به ماجرای تاثیر تحریم‌های آمریکا بر روند مبارزه با کرونا در ایران اشاره کرد، و در آن به نامه هنرمندان ایرانی در اعتراض به این تحریم‌ها پرداخت.