بازار گاوی از اصطلاحات بازار سرمایه است و در زمانی که وضعیت بازار مساعد است کاربرد پیدا می‌کند.

بازار گاوی از اصطلاحات بازار سرمایه است و در زمانی که وضعیت بازار مساعد است کاربرد پیدا می‌کند.