رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر گفت: رفع التهاب از بازار پتروشیمی نیازمند پایبندی به شفافیت است.

رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر گفت: رفع التهاب از بازار پتروشیمی نیازمند پایبندی به شفافیت است.