این روزها با شروع ماه‌ محرم‌ بازار فروش‌ لوازم عزاداری یا همان سیاه فروشی از رونق خاصی برخوردار است./ایمان حامی خواه

این روزها با شروع ماه‌ محرم‌ بازار فروش‌ لوازم عزاداری یا همان سیاه فروشی از رونق خاصی برخوردار است./ایمان حامی خواه