در بازار مسکن ، بازار فعلا در شرایط رکودی است و خبری از تغییرات بازار نیست. طبق آخرین نشست شورای عالی مسکن، ساخت ۷۰۰ هزار واحد مسکن در طرح جهش مسکن کلید خورد. …

در بازار مسکن ، بازار فعلا در شرایط رکودی است و خبری از تغییرات بازار نیست. طبق آخرین نشست شورای عالی مسکن، ساخت ۷۰۰ هزار واحد مسکن در طرح جهش مسکن کلید خورد.