امروز معامله گران دلار، رفتار دولت سیزدهم را مورد آزمون قرار خواهند داد.

امروز معامله گران دلار، رفتار دولت سیزدهم را مورد آزمون قرار خواهند داد.