استاندار مرکزی گفت: روزانه حدود هزار تن فرآورده‌ مایع شبیه بنزین در پتروشیمی شازند بارگیری می‌شود.

استاندار مرکزی گفت: روزانه حدود هزار تن فرآورده‌ مایع شبیه بنزین در پتروشیمی شازند بارگیری می‌شود.