مدیرکل مدیریت بحران گیلان، بیشترین حجم بارندگی‌ها را مربوط به چابکسر با ۲۳۴ میلیمتر و پس از آن رضوانشهر با ۱۸۴ میلیمتر و املش با ۱۸۱ میلمتر دانست و گفت: در تعداد زیادی از شهرستان‌ها مقادیر بارش ۱۰۰ میلیمتر بوده است….

مدیرکل مدیریت بحران گیلان، بیشترین حجم بارندگی‌ها را مربوط به چابکسر با ۲۳۴ میلیمتر و پس از آن رضوانشهر با ۱۸۴ میلیمتر و املش با ۱۸۱ میلمتر دانست و گفت: در تعداد زیادی از شهرستان‌ها مقادیر بارش ۱۰۰ میلیمتر بوده است.