بارش شدید تگرگ در غرب تهران، شهروندان این مناطق را غافلگیر کرد.
بارش تگرگ در غرب تهران

به گزارش شهریاریها ،بعد از ظهر پنج شنبه بارش شدید تگرگ، نقاط مختلف غرب استان تهران را در برگرفت.

بر اساس مشاهدات شهرستان‌های قدس، ملارد و شهریار بارش تگرگ را تجربه کردند.