بارش برف در استان بامیان افغانستان، کشاورزان و ساکنان این استان را غافلگیر کرد.

بارش برف در استان بامیان افغانستان، کشاورزان و ساکنان این استان را غافلگیر کرد.