صبح امروز برخی مناطق پایتخت شاهد بارش برف و باران بود که این بارش ها همچنان ادامه دارد.

صبح امروز برخی مناطق پایتخت شاهد بارش برف و باران بود که این بارش ها همچنان ادامه دارد.