به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی ایستگاه هفتم تله‌کابین امروز تعطیل است.

به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی ایستگاه هفتم تله‌کابین امروز تعطیل است.