آسمان تهران فردا (۲۳دی ماه) قسمتی ابری گاهی همراه با غبارمحلی، به‌تدریج نیمه ابری با حداقل دمای ۷ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد است.

آسمان تهران فردا (۲۳دی ماه) قسمتی ابری گاهی همراه با غبارمحلی، به‌تدریج نیمه ابری با حداقل دمای ۷ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد است.