در بزرگراهی در سن دیگو در جنوب کالیفرنیا، چپ کردن یک خودرو حامل پول باعث ایجاد ترافیک بسیار شدید و به غارت رفتن مقادیر زیادی از پول ها شد.

در بزرگراهی در سن دیگو در جنوب کالیفرنیا، چپ کردن یک خودرو حامل پول باعث ایجاد ترافیک بسیار شدید و به غارت رفتن مقادیر زیادی از پول ها شد.