کرمانشاه- بارش باران از نگاه متفاوت و دریچه دوربین «صائب علی‌محمدی» به نمایش گذاشته شد.

کرمانشاه- بارش باران از نگاه متفاوت و دریچه دوربین «صائب علی‌محمدی» به نمایش گذاشته شد.