محافظ شخصی و همراه پادشاهان عربستان سعودی در سن ۹۶ سالگی درگذشت.

محافظ شخصی و همراه پادشاهان عربستان سعودی در سن ۹۶ سالگی درگذشت.