دبیرکل حزب مؤتلفه گفت: اوایل انقلاب عده‌ای بحث حجاب اجباری را مطرح کردند که امام (ره) آن را نفی کرد.

دبیرکل حزب مؤتلفه گفت: اوایل انقلاب عده‌ای بحث حجاب اجباری را مطرح کردند که امام (ره) آن را نفی کرد.