دختر رئیس جمهوری سابق آمریکا در خواست کنگره این کشور برای شهادت را رد کرد.

دختر رئیس جمهوری سابق آمریکا در خواست کنگره این کشور برای شهادت را رد کرد.