​اقتصادنیوز: تصاویر سه خانم سارق با دستور قضایی دادیار شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه شهرستان کرج منتشر شد.

​اقتصادنیوز: تصاویر سه خانم سارق با دستور قضایی دادیار شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه شهرستان کرج منتشر شد.