حوادث رکنا: با هماهنگی مرجع قضائی، پلیس استان با انتشار عکس قاتلان فراری "مرتضی محسنی" و " امیرحسین اکبری"، از مردم خواست در صورت هر گونه اطلاع از مخفیگاه این افراد مراتب را به پلیس گزارش کنند….

حوادث رکنا: با هماهنگی مرجع قضائی، پلیس استان با انتشار عکس قاتلان فراری "مرتضی محسنی" و " امیرحسین اکبری"، از مردم خواست در صورت هر گونه اطلاع از مخفیگاه این افراد مراتب را به پلیس گزارش کنند.