۲ شهر تهران و سنندج در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مشارکت زیر ۳۰ درصد را تجربه کرده اند.

۲ شهر تهران و سنندج در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مشارکت زیر ۳۰ درصد را تجربه کرده اند.