احتمال این وجود دارد که اسکاتلند تعداد روزهای کاری را به 4 روز کاهش دهد.

احتمال این وجود دارد که اسکاتلند تعداد روزهای کاری را به 4 روز کاهش دهد.