چین نسبت به تعامل با دولت جدید افغانستان اعلام آمادگی کرد.

چین نسبت به تعامل با دولت جدید افغانستان اعلام آمادگی کرد.