مهر از راه رسیده
همه درباره مدرسه و شروع سال تحصیلی حرف می‌زنن
راستی کسی از اضافه وزن دانش‌آموزا و بچه‌ها حرف می‌زنه؟

مهر از راه رسیده
همه درباره مدرسه و شروع سال تحصیلی حرف می‌زنن
راستی کسی از اضافه وزن دانش‌آموزا و بچه‌ها حرف می‌زنه؟