صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه خبر داد که واکسن روسی «اسپوتنیک لایت» از سوی ایران به ثبت رسید.

صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه خبر داد که واکسن روسی «اسپوتنیک لایت» از سوی ایران به ثبت رسید.