هنرمند کشورمان توانست بیماری کرونا را شکست دهد.

هنرمند کشورمان توانست بیماری کرونا را شکست دهد.