مهدی نصیری سردبیر سابق کیهان گفت: سیاست خارجی نظام ما نه تنها دینی بلکه ضد دینی است.

مهدی نصیری سردبیر سابق کیهان گفت: سیاست خارجی نظام ما نه تنها دینی بلکه ضد دینی است.