نوشابه می‌تواند عوارض جدی بر کبد بگذارد.

نوشابه می‌تواند عوارض جدی بر کبد بگذارد.