دنیا چیزهای عجیب و غریب زیادی دیده است، اما اینکه در نهایت ببینیم یک بدن ارگانیک بدون حیات با کمک فناوری عملی می شود، داستان کاملاً متفاوتی است. …

دنیا چیزهای عجیب و غریب زیادی دیده است، اما اینکه در نهایت ببینیم یک بدن ارگانیک بدون حیات با کمک فناوری عملی می شود، داستان کاملاً متفاوتی است.