بلند ترین مژه های جهان متعلق به مردی ۵۸ ساله به نام Valery Smagliy است که در این ویژگی منحصر به فرد این مرد رازی نهفته است که غیر از خودش کسی از آن خبر ندارد….

بلند ترین مژه های جهان متعلق به مردی ۵۸ ساله به نام Valery Smagliy است که در این ویژگی منحصر به فرد این مرد رازی نهفته است که غیر از خودش کسی از آن خبر ندارد.