بر اساس نوشته روی مزار و شواهد و قرائن موجود، اولین متوفی بهشت زهرا(س) تهران مرحوم «محمدتقی خیال» فرزند علی، متولد سال ۱۳۲۴ بوده که ۲۷ تیرماه سال ۱۳۴۹ از دنیا رفته و به تقدیر روزگار نامش در فهرست اولین‌های تهران به ثبت رسیده است.

بر اساس نوشته روی مزار و شواهد و قرائن موجود، اولین متوفی بهشت زهرا(س) تهران مرحوم «محمدتقی خیال» فرزند علی، متولد سال ۱۳۲۴ بوده که ۲۷ تیرماه سال ۱۳۴۹ از دنیا رفته و به تقدیر روزگار نامش در فهرست اولین‌های تهران به ثبت رسیده است.