​بازی نهمین دوره لیگ شیلی بین تیم های کوبرسال و کولو کولو لحظات جالبی را رقم زد.

​بازی نهمین دوره لیگ شیلی بین تیم های کوبرسال و کولو کولو لحظات جالبی را رقم زد.