میانگین بستری های کرونایی در دامغان، تنها شهرستان قرمز کرونایی در استان سمنان، ۳ برابر متوسط کشوری بستری ها است.

میانگین بستری های کرونایی در دامغان، تنها شهرستان قرمز کرونایی در استان سمنان، ۳ برابر متوسط کشوری بستری ها است.