کشور شیخ‌نشین امارات چند سالی است که مامن شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی تحت تعقیب قضایی در جهان و بهشت جانیان مشهور و سیاستمداران فاسد شده است که آخرین آنها اشرف غنی رئیس‌جمهور فراری افغانستان است….

کشور شیخ‌نشین امارات چند سالی است که مامن شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی تحت تعقیب قضایی در جهان و بهشت جانیان مشهور و سیاستمداران فاسد شده است که آخرین آنها اشرف غنی رئیس‌جمهور فراری افغانستان است.